Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΑγρίνιο: Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Αγρίνιο: Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Την  Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 18:00  θα πραγματοποιηθεί  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ.  206/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Μια ώρα αργότερα δηλαδή στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου θα συνεδριάσει για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2023. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 290/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 291/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου  2023  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2023». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 129&149/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας και οι υπ’ αριθμ. 36&38/2023 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος). ·Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Έκτακτη επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος των Επιτροπών κ. Ζαρκαβέλης).

5. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2024 – 2025.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

6.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7.  Διαγραφή οφειλών, προσαυξήσεων και χρέους από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών  και Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

9.   Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 43477/3-7-2023 σύμβασης του Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10.  Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου της πλατείας Μητροπολίτη  Χριστοφόρου στο Αγρίνιο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

11.  Πρόωρη λύση  μίσθωσης  περιπτέρου  της οδού Λ. Μαβίλη στο Αγρίνιο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12.  Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 78470/19-12-2022 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση του νεοαποκτηθέντος οχήματος τύπου VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ 3132. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

13.  Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53225/9-9-2022 σύμβασης με τους οικονομικούς φορείς: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την προμήθεια ειδών σίτισης Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

14.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. Αμπελίων, Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου της Δ.Ε. Παρκαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

15.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης “ΠΟΣΜΕ” Αγρινίου», προϋπολογισμού 34.715,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων:

16.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα  2021-2027» Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

17.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο α/α 1 «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας» και στο Υποέργο α/α 2 «Υπνωτήριο», της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου (συνέχιση δράσης)» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6001977 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

18.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο (Α/Α1) «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο (Συνέχιση Δράσης) Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001975 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

19.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001988» και προϋπολογισμό 1.001.262,71 € του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

20.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001941 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

21.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

22.  Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Ανακατασκευές πεζοδρομιών – διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

23.  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε  (τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες με υπέρβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης) του έργου: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κλειστού γυμναστηρίου δημοτικού αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ) “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 820.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

24.  Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ, της 1ης Σ.Σ. και της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

25.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «Αναπλάσεις – βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

26.  Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., υπερβατικού ως προς την αναθεώρηση, του έργου: «Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

27.  Έγκριση του  3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβασης αναθεώρησης) και του 1ου Α.Π.Ε. της 1η Σ.Σ. του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου» με κωδικό MIS 5056324 ΕΣΠΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

# ΝΕΑ

  • Κάνε like στη σελίδα  neaait.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ