Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΜέχρι 65% επιδότηση επιχειρήσεων ανακύκλωσης και πράσινων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Μέχρι 65% επιδότηση επιχειρήσεων ανακύκλωσης και πράσινων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

 Αθανάσιος Κατής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύτηκε και σύντομα θα δέχεται προτάσεις το πρόγραμμα “Επιδότηση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα” που δίνει επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Βασικό στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στο κλάδο της ανακύκλωσης.

Τι επιδοτείται

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν μέχρι 300.000 € και να επιδοτηθούν μέχρι το 65% της επένδυσης τους για:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
 • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label etc).
 • Την προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορούν να επιδοτηθούν.

Πράσινες Επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις που:

 • Είναι Μικρομεσαίες και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Λειτουργούν σε όλες τις μορφές εμπορικών και ατομικών επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης

Αφορά επιχειρήσεις που:

 • Είναι Μικρομεσαίες στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-B
 • Λειτουργούν σε όλες τις μορφές εμπορικών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα επιδοτεί επενδύσεις από 25.000 έως 300.000 €.-

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιρίων.
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε υπάρχοντα κτίρια.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων πέραν των ενωσιακών προτύπων.
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης.
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων.
 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής.
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά, ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης.
 • Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος πέραν των ενωσιακών προτύπων
 • Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας.
 • Εξοπλισμός για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που υπερβαίνει τη σύγχρονη τεχνολογία.
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής.
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών.
 • Εφαρμογή και πιστοποίηση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον.
 • Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον.

Επιπλέον για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης επιδοτείται η δαπάνη προσωπικού για πρόσληψη ΑΜΕΑ και μειονεκτούσαν ατόμων. Οι προσλαμβανόμενοι δεν πρέπει να είναι συγγενείς των επιχειρηματιών για να επιδοτηθούν.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Πράσινες Επιχειρήσεις

10.1     Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.3     Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4     Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5     Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6     Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7     Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8     Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9     Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

11 Ποτοποιία

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16  Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από  έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.30.2    Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

52.10.11 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

52.10.19.01    Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

93.11.10.01    Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93.11.10.03    Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.04    Υπηρεσίες πίστας “καρτ”

93.11.10.05    Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης

38.11.1  Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

38.3     Ανάκτηση υλικών

Διάρκεια έργων

 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων φτάνει έως είκοσι τέσσερις μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.
 • Επίσης οι δαπάνες γίνονται δεκτές μόνο μετά την υποβολή της πρότασης.
 • Σύντομα θα εκδοθεί η οριστική προκήρυξη και θα υποβάλλονται οι προτάσεις σύμφωνα με τους χρόνους που θα οριστούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανάλυση του προγράμματος και προετοιμασία της πρότασή σας στο τηλέφωνο 22610339754 ή

http://www.anelixi.eu/index.php/forthcoming/238-mexri-65-epidotisi-epixeiriseon-anakyklosis-kai-prasinon-epixeiriseon-sti-dytiki-ellada.html#.XIeEuCgzaM8.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ