Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑγροτικάΠροστασία αγροτικών επιδοτήσεων από κατάσχεση, συµψηφισµό & παρακράτηση

Προστασία αγροτικών επιδοτήσεων από κατάσχεση, συµψηφισµό & παρακράτηση

Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη:
Προστασία αγροτικών επιδοτήσεων  από κατάσχεση, συµψηφισµό & παρακράτηση ενισχύσεων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας

Την προστασία από την κατάσχεση, τον συμψηφισµό και κάθε είδος παρακράτηση της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης, των ενισχύσεων που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ) ετησίως, προβλέπει το άρθρο 12 του πρόσφατου νόμου 4587/18.
Το ακατάσχετο ισχύει τόσο για τις προκαταβολές όσο και για τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές.
Με τη ρύθμιση αύτη γίνεται αποδεκτή η σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία διατυπώθηκε στην Ειδική Έκθεση µε θέμα «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το ∆ημόσιο».
Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για την λήψη του θετικού μέτρου για τους παραγωγούς.
Ωστόσο επισημαίνει ότι η ρύθμιση θεσπίζει ακατάσχετο όριο ενιαίο, ανεξαρτήτως του ύψους ενίσχυσης, και επομένως δεν λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος και κατά συνέπεια, τις ανάγκες της εκάστοτε αγροτικής εκμετάλλευσης.
Συνεπώς δεν εκπληρώνει σε ικανοποιητικό βαθμό τον σκοπό που επιδιώκει ο νομοθέτης που σύμφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η εξασφάλιση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Ο Συνήγορος εμμένει ως εκ τούτου στην άποψη που διατύπωσε στην Ειδική Έκθεση, ότι το όριο του ακατάσχετου πρέπει να συνδέεται µε το ύψος των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ