Σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση όπου μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, με την απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για τον