Ακίνητα ΥΠΑΑΤ: Πριμ από 1/11 σε άνεργους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Από 1 Νοεμβρίου νέοι έως 35 ετών, άνεργοι, αλλά και επαγγελματίες αγρότες θα πριμοδοτούνται στη διαδικασία παραχώρησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων ή βοσκότοπων που ανήκουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με απόφαση, που υπογράφτηκε από τον υπουργό, Σταύρο Αραχωβίτη, από την 1η Νοεμβρίου λήγουν όλα τα καθεστώτα παραχώρησης που ίσχυαν μέχρι τώρα για τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Όσες είναι καλλιεργήσιμες ή είναι βοσκότοποι θα παραχωρηθούν με ένα ελάχιστο συμβολικό τίμημα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους, με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζει ο νόμος 4061/2012 ή με διαγωνισμό.

Ειδικότερα, εάν το σύνολο μίας έκτασης δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων την αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες. Για εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων αρμόδιο είναι το ΥΠΑΑΤ.

Η πλήρης ενεργοποίηση του νόμου 4061/2012, αναφέρει ο Υπουργός, δίνει τέλος σε ένα καθεστώς που μέχρι πρότινος ενίσχυε την αδιαφάνεια, κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων, ενώ παράλληλα βοηθά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη και στους ανέργους να κάνουν μία νέα αρχή ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Χαμηλή τιμή

Ο ενδιαφερόμενος για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως 100 στρεμμάτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, έναντι χαμηλού τιμήματος, πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3874/2010, ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011.
 • Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 • Να είναι νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Τα προς παραχώρηση αγροτικά ακίνητα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βαθμολόγηση

Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

→ Κριτήριο Α

 • Α1 Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα. Βαθμοί 50
 • Α2 Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180) για 2 χρόνια τουλάχιστον. Βαθμοί 100
 • Α3 Μόνιμος κάτοικος Δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Βαθμοί 100

→ Κριτήριο Β

 • Β1 Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης. Βαθμοί 100
 • Β2 Νέος ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ) ημεδαπής ή αλλοδαπής. Βαθμοί 100
 • Β3 Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ. Βαθμοί 180
 • Β4 Επαγγελματίας Αγρότης. Βαθμοί 60

→ Κριτήριο Γ

Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως 35 ετών που έχει δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα ή άνεργος ως εξής:

 • Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρ. βαθμοί 100
 • έως 10 στρ. βαθμοί 90
 • έως 20 στρ. βαθμοί 80
 • έως 30 στρ. βαθμοί 70
 • έως 40 στρ. βαθμοί 60
 • έως 50 στρ. βαθμοί 50
 • έως 100 στρ. βαθμοί 10

Κριτήριο Δ

Δ1 Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 100

Δ2 Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 50

Δ3 Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση. Βαθμοί 50

Κριτήριο Ε

Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων. Βαθμοί 300

 Επιλογή

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων, επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης:

α) ο μόνιμος κάτοικος και

β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος.

Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Δημοπρασία

 • Να σημειωθεί ότι για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων, η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, γίνεται κατόπιν δημοπρασίας.
 • Με δημοπρασία και έναντι τιμήματος θα παραχωρούνται και ακίνητα για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και επενδύσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των 100 στρεμμάτων, για οποιονδήποτε σκοπό, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου.
 • Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίζεται και θα γνωστοποιείται έναν μήνα πριν με διακήρυξη του ΥΠΑΑΤ.
 • Σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο προσφοράς, θα είναι μεγαλύτερο του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος.
 • Τέλος, δωρεάν θα παραχωρούνται ακίνητα στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *