Δυτική Ελλάδα: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρώτο θέμα την έλευση φυσικού αερίου

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έλευση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επί του θέματος θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Επίσης, με στόχο τον επανασχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για την νέα προγραμματική περίοδο, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να προχωρήσει στη σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Σώματος  με αντικείμενο την Παρακολούθηση της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 2 μ.μ., η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Επερωτήσεις

 • Συζήτηση της 10/2020 Επερώτησης του Μπαλαμπάνη Νικολάου, της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο, σχετικά με Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας.
 • Συζήτηση της 12/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά!» Κατσικόπουλου Δημητρίου σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον υπό-σύσταση φορέα λειτουργίας του φράγματος στη λίμνη Αστερίου.
 • Συζήτηση της 13/2020 Επερώτησης της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με τα μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα στον άνω ρου ποταμού Ευήνου.
 • Συζήτηση της 14/2020 Επερώτησης του Μπράμου Παναγιώτη, της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο», σχετικά με την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου.

Τα θέματα

 1. Συζήτηση – ενημέρωση για την έλευση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 2. Σύσταση & συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο την Παρακολούθηση της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
 3. Έγκριση ανάθεσης με «Ανοικτή διαδικασία» (άρθ. 27 Ν. 4412/16) και με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής» (παρ. 2 άρθ. 86 Ν. 4412/16), της δημόσιας σύμβασης μελέτης :Τίτλος: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση κατά τμήματα του ποταμού Ευήνου από εκβολές έως οικισμό Παραδείσι». Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΜΠ 001 (Μελέτες Π.Δ.Ε.), Κωδ. Έργου: 2015ΜΠ00100005, Ολικός Προϋπολογισμός: 600.000€. (Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Έργων Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
 4. Έγκριση τρόπου ανάθεσης 1 Υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου παροχών του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σαβαλίων» με προϋπολογισμό Υποέργου: 877.530,22€ με Φ.Π.Α., της Πράξης: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «(ΠΑΑ 2014-20», με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συν. προϋπολογισμού Πράξης: 2.198.000,60€ με Φ.Π.Α.*. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 5. Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός Υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων» με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπ. Φ.Π.Α., της Πράξης: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «ΠΑΑ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συν. προϋπολογισμού Πράξης: 2.198.000,60€ συμπ. Φ.Π.Α.* (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 6. Έγκριση τρόπου ανάθεσης 1 Υποέργου: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή & κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000€ συμπ. Φ.Π.Α., της Πράξης: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «ΠΑΑ 2014-20», με κωδ ΟΠΣΑΑ: 0016071845, συν. προϋπολογισμού: 2.199.000€ συμπ. Φ.Π.Α.* (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 7. Έγκριση τρόπου ανάθεσης 1ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα» προϋπ. ολογισμού 940.000€ με ΦΠΑ της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης σε υδατορέματα Π.Ε. Ηλείας» προϋπ. 1.800.000€ μετά ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100001,με ανοικτή διαδικασία άρθρου 27 ν 4412/16 για ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του άρθ. 5 ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με άρ 86 ν4412/2016. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 8. Έγκριση τρόπου ανάθεσης έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000€, που χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρ 27 ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τιμή, σύμφωνα με διατάξεις του άρ. 95 ν.4412/2016. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 9. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για τα έργα:1)«Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου & Δυτ. Αχαϊάς 2020-22»,προϋπολογισμού 4.340.000€2) «Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιάλειας 2020-22», προϋπολογισμού 4.330.000€ και 3) «Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμου Καλαβρύτων 2020-22», προϋπολογισμού 4.330.000€, που αποτελούν υποέργα ενταγμένου στην ΣΑΕΠ501 έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας» με κωδικό 2020ΕΠ50100008. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 10. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με άρθρο 27 ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για: «Βελτιωσεις για έγκριση του φράγματος από την διοικητική αρχή φραγμάτων & άλλες εργασίες», προϋπ. 50.000€, που αποτελεί 2ο υποέργο ενταγμένου στην ΣΑΕΠ001 έργου «βελτίωση – άρση επικινδυνότητας περιμετρικής οδού φράγματος στη θέση “Ντάσκα” Ερυμάνθειας Αχαΐας & λοιπές εργασίες» με κωδ. 2018ΕΠ00100007. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης)
 11. Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός έτους στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλ/νίας, Αχαΐας & Ηλείας της ΠΔΕ για αντιμετώπιση αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
 12. Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για συμμετοχή τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας σε παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 50.000€, από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 2020. (Αντιπεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος)
 13. Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου Συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας πονάνος Χαράλαμπος
 14. Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΔΕ. (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Μπονάνος Χαράλαμπος
 15. Έγκριση τριμηνιαίου σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια για το καλοκαίρι – φθινόπωρο 2020. (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού Κοροβέσης Νικόλαος)
 16. Συζήτηση και απόφαση για ονοματοδοσία κινητών μονάδων αιμοληψίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη. (Επικεφαλής Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο Κατσιφάρας Απ.)
 17. Έγκριση υπογραφής σύμβασης για σύσταση ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account). (Περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης)
 18. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης των εξής προμηθειών: α) Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων – μηχανημάτων, περιόδου 2020-2021 ποσού 30.000,00 β) Προμήθεια Θερινού & Χειμερινού Ρουχισμού ( Ένδυση- Υπόδηση ) , περιόδου 2020 ποσού 10.000,00 γ) Προμήθεια Υλικών Σήμανσης ΕΟΔ (Πινακίδες , Κώνοι κα) ποσού 20.000 δ)Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος περιόδου 2020-2021 ποσού 130.000 και ε) Προμήθεια Γεωδαιτικού Σταθμού Δέκτη GNSS ποσού 50.000€ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. & Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού & μέσων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε» (σε συνέχεια Π.Κ. 2013ΕΠ00100000). Κωδ. Έργου: 2014ΕΠ50100002 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 με Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002. (Αντιπεριφερειάρχης Μαυρομμάτης)
 19. Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για: 1.«Βελτιωση τμημάτων δικτύου, αντλιοστασίων Λ1 & Λ4, κτήματος Λεσινίου, αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Λεσινίου» Προϋπ.: 2.200.000 € (με Φ.Π.Α.) 2. «Βελτίωση τμημάτων δικτύου, αντλιοστασίων Α3 & Α4, ζώνης 8 αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Κατοχής» Προϋπ.:1.600.000 € (με Φ.Π.Α.) 3. «Βελτιωση τμημάτων δικτύου, αντλιοστασίων Α2/ Ζώνης (9Α) & Α2/ Ζώνης (9Β+9Γ) αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Νεοχωρίου» Προϋπ.:2.200.000 € (με Φ.Π.Α) 4. «Αντικατάσταση αγωγών & εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β Μεσολογγίου με εγκατάσταση συγχρόνου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» Προϋπ.:1.987.091,87 € (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτούνται από ΠΑΑ 2014-20 (ΕΣΠΑ /ΣΑΕΠ 082/1, κωδ 2020ΣΕ08210002) (Αντιπεριφερειάρχης Μαυρομμάτης Αθ.)

 * με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *