Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 στις 19.00 μ.μ.  θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Α) Αναίρεση – απόσυρση   της πρότασης:  «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας»  με κωδικό ΟΠΣ 5003779 που υποβλήθηκε
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος , στις  19 Ιουλίου 2019, ημέρα    Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ον  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης