Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου -Αναλυτικά η πρόσκληση

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής δύο υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων για πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δήμου:

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, να υποβάλουν την αίτησή τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 29-3-2019

 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  1. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ορίζονται σε δύο (2) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ.
  2. Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγρινίου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
  3.  Η άσκηση πρακτικής των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου θα ξεκινήσει στις 1-5-2019 και θα λήξει στις 31-10-2019.
  4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων  ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως , ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου των ασκουμένων  δικηγόρων και γενικά της άσκησης είναι οι εκάστοτε υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόροι.

  1. Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Αγρινίου και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Εφετειακής Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
  3. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αγρινίου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας.

 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΛΟΓΗ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Αγρινίου υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο/η εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή  άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, Αγρίνιο, 1ος όροφος Γραφείο 2 , τηλέφωνο:  2641360220.

Στην αίτηση που συμπληρώνουν δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

(β) Αριθμό μητρώου ασκουμένου

(γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(δ) Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ.

Επίσης στην αίτηση επισυνάπτουν:

α) Υπεύθυνη  δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μηνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Αγρινίου.

(β) Βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και

γ) Φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις , υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγρινίου.

Οι επιλεγέντες , τα ονόματα των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *