Δήμος Αγρινίου: Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πληµµύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αγρινίου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2021.

O ∆ήµαρχος Αγρινίου, προκειµένου να καταρτιστεί µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων, που θα επεµβαίνουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αγρινίου, µε τη διάθεση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου , όταν αυτό απαιτηθεί.

ΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυµούν να υποβάλλουν, στο Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αγρινίου, ∆αγκλή 25 & Παπαϊωάννου τηλ. 2641360628, mail: tpp@agrinio.gr, αίτηση συµµετοχής µέχρι και την 30/10/2020, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό – σταθερό) e-mail και fax.

Μαζί µε την αίτηση (Παράρτηµα 1) πρέπει να υποβάλλουν :

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πληµµύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αγρινίου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2021, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους) (Παράρτηµα 2)

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα που µπορούν να διαθέσουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους) καθώς επίσης και την περιοχή στην οποία δύνανται να επιχειρήσουν. (Παράρτηµα 2)

3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αποδέχονται την ωριαία αποζηµίωση. (Παράρτηµα 2)

4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών ( άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια
χειριστού µηχανήµατος έργου)

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *