Καταγγελία για παράτυπο διαγωνισμό στον δήμο Μεσολογγίου από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου

Σε καταγγελία προέβη ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου αναφορικά με παράτυπο όπως τον χαρακτηρίζει διαγωνισμό στον δήμο Μεσολογγίου.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην αυριανή διαμαρτυρία στις 9:50 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο Μεσολογγίου ούτως ώστε να αποτραπεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση επιτροπής διαγωνισμού. Μάλιστα όπως τονίζει ο Σύνδεσμος «Δεν στοιχειοθετείται το επείγον με κανένα λόγο και καμία απόφαση για ένα έργο που δημοπρατείται τον Ιούνιο 2018 και αναφέρεται σε αποκατάσταση βλαβών που έγιναν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2016». Επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι «ο Δήμος Μεσολογγίου επέλεξε την πρόσκληση σε τέσσερεις μόνο εταιρίες εκ των οποίων μάλιστα περιέργως καμία δεν έχει έδρα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

« ΘΕΜΑ : Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και διαδικασιών του έργου -Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου-.

Κύριοι,

Δημοσιεύτηκαν στον τύπο οι παρακάτω αποφάσεις του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου

– Αριθμός απόφασης 95/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και

– Αριθμός απόφασης 228 /2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου

με τις οποίες δημοπρατείται το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 1.200.000 € με την διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του

αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω του «λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της».

Όμως σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και την δημοσιευθείσα προκήρυξη του έργου ο Δήμος δεν θα έπρεπε να καταφύγει στην παραπάνω διαδικασία για τους παρακάτω λόγους.

Δεν στοιχειοθετείται το επείγον

Με κανένα λόγο και καμία απόφαση για ένα έργο που δημοπρατείται τον Ιούνιο 2018 και αναφέρεται σε αποκατάσταση βλαβών που έγιναν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2016.

Αναφέρεται μάλιστα ότι το έργο θα πρέπει να κατασκευαστεί «εντός των Θερινών μηνών και πριν την έναρξη των Βροχών του φθινοπώρου. Εμμέσως πλην σαφώς και σύμφωνα με τα γραφόμενά στις αποφάσεις ο Δήμος είτε παραπλανά τους δημότες του «βαπτίζοντας» επείγον ένα έργο το οποίο δεν είναι, είτε τους άφησε απροστάτευτους κατά την χειμερινή περίοδο 2017-2018 χωρίς να πάρει κανένα μέτρο. Οπότε και σύμφωνα πάντα με τα γραφόμενα τους είτε ψεύδονται είτε είναι ανεπαρκείς όσων αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το γεγονός ότι η πίστωση του υπουργείου εγκρίθηκε στις 2/11/2017 δεν συνηγορεί στο επείγον αλλά στο αντίθετο. Προφανώς με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής (Δήμος) που γνώριζε αλλά κι ενέργησε για την έγκριση της πίστωσης δεν φρόντισε αφενός να την εξασφαλίσει εγκαίρως κι αφετέρου δεν φρόντισε στο διάστημα που έκανε τις παραπάνω ενέργειες να συνταχθεί πιο νωρίς η υπ’ αριθμόν 32 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας η οποία συντάχθηκε μόλις το 2018, δηλαδή τουλάχιστον 15 μήνες μετά τις πλημμύρες, πράγμα που επίσης δεν συνηγορεί σε κατεπείγουσες εργασίες.

Η επιλογή ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού

Η επιλογή αυτή με χρήση του άρθρου 125 του ν.4412/2016 περί σύντμησης των προθεσμιών δημοπράτησης θα εξασφάλιζε μειοδότη σε 15 ημέρες από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ χωρίς κανένα περιορισμό συμμετοχής και με τα ευνοϊκότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον δήμο.

Ο Δήμος επέλεξε την πρόσκληση σε τέσσερεις μόνο εταιρίες εκ των οποίων μάλιστα περιέργως καμία δεν έχει έδρα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Για την επιλογή των παραπάνω εταιρειών στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται ότι «Εγκρίνει τον πίνακα καλούμενων φορέων που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για το παραπάνω αναφερόμενο έργο». Πουθενά όμως δεν αναφέρεται πως προέκυψε ο παραπάνω πίνακας των εταιρειών, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους, γιατί αυτά δεν δημοσιεύτηκαν για να γνωρίζουμε τι παραπάνω έχουν αυτές οι εταιρείες, και γιατί ο Δήμος δεν αναζήτησε και άλλες εταιρείες που πιθανόν να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Αντίθετα στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι για τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα «Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα κατηγορίας Οικοδομικά με τάξη Πτυχίου Α2 κ Αναβαθμισμένη Α1 και Η/Μ με τάξη Πτυχίου 2η και Αναβαθμισμένη 1η». Προφανώς υπάρχουν εργοληπτικές εταιρείες εγκατεστημένες και στην Αιτωλοακαρνανία που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και άρα θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στην παραπάνω διαδικασία.

Θεωρούμε καλό να γίνει μνεία στο συγκεκριμένο σημείο ότι σε ανάλογη περίπτωση για έργα που ήταν πραγματικά επείγοντα κι επιλέχθηκε η ίδια διαδικασία (κατολίσθηση στην Κλεισούρα, θεομηνίες κατά την χειμερινή περίοδο στο Ζευγαράκι) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκάλεσε όλες τις εταιρείες που είχαν έδρα την Περιφέρεια και πληρούσαν τα κριτήρια βάση της τάξης του πτυχίου τους (πάνω από 50) με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμού πάνω από 15 κάθε φορά κι έτσι να εξασφαλίσει η Αναθέτουσα Αρχή και το γρήγορο της διαδικασίας αλλά και τον μέγιστο ανταγωνισμό με τιμή συμφέρουσα για το Δημόσιο. Αν υποθέσουμε κι εδώ το επείγον γιατί ο Δήμος  δεν κάλεσε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας όταν κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων δέκα ετών έχουν κατασκευαστεί πάνω από πέντε παρόμοια έργα από ντόπιες εργοληπτικές οργανώσεις με μεγάλες εκπτώσεις που λειτουργούν ομαλά και προστατεύουν την περιοχή.

Στο άρθρο 6 της ενότητας Α του αποσπάσματος της 228 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ρητά ότι «Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» αντίθετα στην ενότητα Γ υποπαράγραφος ιιι της παραγράφου α του άρθρου 2 περί της διαδικασίας σύνταξης και κατάθεσης προσφορών αναφέρεται ότι οι καλούμενοι «οικονομικοί φορείς υποβάλλουν» πέραν των άλλων στον φάκελο των δικαιολογητικών και «Τις προτάσεις των υποψηφίων για διαπραγμάτευση». Όμως δεν αναφέρεται πουθενά στην απόφαση η οποία επέχει θέση διακήρυξης πως θα γίνει και με ποια κριτήρια η αξιολόγηση των παραπάνω προτάσεων από την επιτροπή διαπραγμάτευσης πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που στο μεταξύ θα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής.

Τέλος με μια απλή ανάγνωση της διακήρυξης καταλαβαίνει κανείς ότι οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην αντικατάσταση παλαιών αντλιών και όχι εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι αυτά δεν λειτουργούν και άρα να τεκμηριώνεται το επείγον της διαδικασίας.

Τα ανωτέρω προβλεπόμενα στην απόφαση είναι απολύτως αντιφατικά δεν προβλέπονται στην νομοθεσία κ ως εκ τούτου καθιστούν την όλη διαδικασία άκυρη με αποτέλεσμα  να την καθυστερήσουν πολύ περισσότερο με ενστάσεις και προσφυγές ως αποτέλεσμα του ότι ο Δήμος δεν επέλεξε την ανοικτή δημοπρασία όπως προβλέπεται».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *