Συγκροτήθηκε στις 19-7-2022 σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, που διορίστηκε με την υπ. αριθμ. 125/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου. Με βάση την διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου (μυστική ψηφοφορία) έγινε η κατανομή των αξιωμάτων. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ