ΕΣΠΑ: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για νέες δράσεις & απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

34 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

35 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση -Εκπαίδευση»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της πληρέστερης και έγκυρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών του επί των νέων προγραμμάτων/δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ««Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις & Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και σε συνέχεια της από 4/2 ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο, προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων παρουσίασης των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων και σε λοιπές πόλεις του Νομού,  εν όψει της έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ως κάτωθι:

 • Δευτέρα 18/2 στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου Αμφιλοχίας,
 • Τετάρτη 20/2 στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Thermios Apollon” στο Θέρμο,
 • Δευτέρα 25/2 στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Παραρτήματος της Ι.Π. Μεσολογγίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας,
 • Τετάρτη 27/2 στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Nafs hotel” στη Ναύπακτο.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

 • Στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν την λειτουργία τους.
 • Ενισχύονται κατά 50% επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κ.Α.Δ., να έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον, 1 ετήσια μονάδα εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για το λιανικό εμπόριο, 2 Ε.Μ.Ε. για την εστίαση και 5 Ε.Μ.Ε. για την εκπαίδευση – κοινωνική μέριμνα.
 • Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις σε κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, υπηρεσίες ψηφιακής προβολής, πιστοποίησης, μελετών – κατάρτισης – παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και δαπάνες μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 27/2 έως 09/05/2019, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependyseis.gr/mis .

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 • Στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
 • Ενισχύονται κατά 50 – 65 % επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (Π.Δ.Β.), στο περιβάλλον, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στην υγεία, και στα υλικά – κατασκευές, οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. της επένδυσης και να έχουν 2 τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδοτούνται δαπάνες για μηχανήματα – εξοπλισμό, πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών, συσκευασία – ετικέτα – branding, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες – τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20/2/ έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου για το πρόγραμμα προϋπολογισμού (το αργότερο 18 μήνες από την αρχική δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependyseis.gr/mis

34 εερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Παραθέτουμε 34 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 1. Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;

Απάντηση Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV: «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης». Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αφορά και τις δύο Δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

 1. Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας.

Απάντηση Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

 1. Επιχείρηση που διαθέτει έναν εκ των ΚΑΔ 01, 02 και 03 μπορεί να τους διακόψει πριν την υποβολή της αίτησης προκειμένου να είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;

Απάντηση Ναι, μπορεί να προχωρήσει σε σχετική μεταβολή στη ΔΟΥ, απαραίτητα πριν την υποβολή της αίτησης και να μην τους προσθέσει μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την αποπληρωμή του.

 1. Επιχείρηση που σύμφωνα με τα στοιχεία των χρήσεων 2015 και 2016 έχει την ιδιότητα της μικρής (βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και σύμφωνα με τα στοιχεία της χρήσης 2017 είναι μεσαία, αλλά με τα στοιχεία της χρήσης 2018 για τα οποία δεν θα υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επίσημα φορολογικά έντυπα είναι επίσης μεσαία δύναται να υποβάλλει στην δράση, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί την «ιδιότητα τουλάχιστον της μικρής επιχείρησης πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης»;

Απάντηση Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν επίσημα φορολογικά οικονομικά έντυπα για το έτος 2018, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το μέγεθος της επιχείρησης το έτος αυτό. Συνεπώς η επιχείρηση φαίνεται να είναι μικρή σύμφωνα με τα έτη 2015 και 2016. Ωστόσο είναι ευθύνη της επιχείρησης να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και να εξάγει τα ορθά συμπεράσματα και για το 2018. Επιπλέον, προ της ένταξης θα γίνει έλεγχος όσων επιχειρήσεων είχαν την ιδιότητα της μεσαίας το 2017, προκειμένου να ελεγχθεί αν διατηρούσαν την ιδιότητα αυτή και το 2018 και συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα ένταξης κατά το 2019 στη συγκεκριμένη δράση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα ΕΜΕ (για τα οποία θα υπάρχουν στοιχεία διετίας 2017-2018) καθιστούν την επιχείρηση μεσαία, τότε η πρόταση δε θα είναι επιλέξιμη για τη δράση.

 1. Επιχείρηση διαθέτει διαφορετικούς ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι τόσο στο πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας όσο και σε αυτό της επιχειρηματικότητας (πχ λιανικό εμπόριο και φωτογραφικές δραστηριότητες). Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων και στα δύο προγράμματα, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των προσκλήσεων (πχ de minimis);

Απάντηση Ναι, εφόσον πληρεί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis.

Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις.

 1. Σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπαχθεί και επιχείρηση η οποία κατά το έτος αυτό απασχολούσε 2 εργαζομένους μερικής απασχόλησης;

Απάντηση : Όχι, καθώς δύο εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δε μπορούν να αθροίσουν 2 ΕΜΕ. Η αναφορά στη μερική απασχόληση στο συγκεκριμένο σημείο της πρόσκλησης αναφέρεται στην πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται και ατομα μερικής απασχόλησης (κλάσμα ΕΜΕ) στον υπολογισμό των συνολικών ΕΜΕ της επιχείρησης.

 1. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής “οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).”. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, είναι επιλέξιμη επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος) η οποία είναι νόμιμος κάτοχος του όποιου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;

Απάντηση Όχι δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος).

 1. Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι (ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις;

Απάντηση : Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες).

Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 20/2/2019. Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)

 1. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η ΥΔ που αναφέρεται στο σημείο 9 του παραρτήματος I με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης; Από τη μία αναγράφεται ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων, προς τις αρμόδιες Αρχές, για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία υποβολής της και από την άλλη στο κείμενο της ΥΔ αναγράφεται «Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία υποβολής/ένταξης με α/α 6 που υποβλήθηκαν με την παρούσα αίτηση, αφορούν το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής μου και τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί προς τις Αρμόδιες Αρχές».

Βάσει των παραπάνω, για επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση μέσα στο 2019 η ΥΔ υποβάλλεται μόνο από τους δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλλει τα έντυπα της χρήσης του 2018 και προσκομίζουν τα έτη 2015, 2016, 2017;

Απάντηση Η ΥΔ υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα φορολογικά τους έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, προ της υποβολής της πρότασης (πχ υποβολή φορολογικών εντύπων 2018 για όσους υποβάλουν τους πρώτους μήνες του 2019 και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών εντύπων όπως θα οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών).

Η δήλωση δεν απαιτείται να προσκομιστεί, για όσες επιχειρήσεις θα έχουν υποβάλει και προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, πριν την υποβολή.

10.Σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης) ένα από τα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι και η Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον/ποιους ΚΑΔ πρέπει να αφορά;

Απάντηση Η άδεια λειτουργίας / αίτηση για έκδοση / ανανέωση της πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε έναν εκ των ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν ο ΚΑΔ αυτός αποτελεί και ΚΑΔ επένδυσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα πριν την υποβολή της πρότασης, αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δε θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση της πρόσκλησης και το έργο δε θα προχωράει σε περαιτέρω αξιολόγηση.

11. Τα laptop κτλ. δεν είναι επιλέξιμα στην 1.5 , μπορεί να είναι επιλέξιμα στην κατηγορία 1.1 εφόσον συνδέονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. μηχανικοί , δικηγόροι, σύμβουλοι, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) ;

Απάντηση Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία από τις κατηγορίες δαπανών

12. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επίπλων που προορίζονται για διοικητικούς σκοπούς (γραφεία, καρέκλες, καναπέδες, συρταριέρες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ);

Απάντηση Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

13. Για δραστηριότητες αμιγώς παροχής υπηρεσιών που δε διαθέτουν παραγωγικό εξοπλισμό με τη στενή έννοια του όρου (πχ δικηγορικό γραφείο), είναι επιλέξιμες οι δαπάνες επίπλων (γραφεία, καρέκλες εργασίας, βιβλιοθήκες κλπ) που συνδέονται άμεσα με την παροχή υπηρεσίας, στην κατηγορία δαπανών 1.1;

Απάντηση Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης..

14. Ποιο είναι αυτό το διάστημα;

 1. Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Τι εννοείται απολογιστικά; iii. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης». Σε ποιο ακριβώς υπολογισμό δε προσμετράται;”

Απάντηση Για τη δαπάνη μισθολογικού κόστους:

 1. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2019, το διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης είναι η χρήση του 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018)
 2. Η λέξη απολογιστικά υπονοεί ότι θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συνόλου της δαπάνης του προσωπικού και θα ελεγχθεί με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

iii. Δεν προσμετράται, με την έννοια ότι δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη. Όσον αφορά τη διατήρηση των ΕΜΕ – όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση – προσμετρούνται στον υπολογισμό όλες οι μη επιχορηγούμενες από τη παρούσα δράση, μισθωτές θέσεις εργασίας.

 • 15. Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ της επιχείρησης (νέου προσωπικού);

Απάντηση Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός

 • 16 Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%;

Απάντηση Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία στο κριτήριο Β7».

 • 17 Τα μηχανάκια αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη ως μεταφορικό μέσο στην Κατηγορία 6.1

Απάντηση : Δεδομένου ότι για τα δίκυκλα δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια αμιγώς επαγγελματικής χρήσης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, η δαπάνη αγοράς τους δεν είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 6.1.

 • 18 Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ);

Απάντηση Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).

 • 19 Στο παράρτημα της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τους επιλέξιμους ΚΑΔ αναφέρονται ΚΑΔ με διαφορετικά επίπεδα (επίπεδο 2 έως 8). Σε περίπτωση που δικαιούχος διαθέτει ΚΑΔ τρίτου επιπέδου (πχ 28.1) δηλωμένο στη ΔΟΥ αλλά οι ΚΑΔ μεγαλύτερου επιπέδου που περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν είναι όλοι επιλέξιμοι. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει πρόταση με τον ΚΑΔ 28.1 η πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε εξειδίκευση των ΚΑΔ στη ΔΟΥ

Απάντηση : Εφόσον ο ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη στήλη “Κωδικός Δραστηριότητας” του παραρτήματος των επιλέξιμων ΚΑΔ, τότε μπορεί να υποβάλει πρόταση με αυτό τον ΚΑΔ

 • 20 Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της πρόσκλησης της Δράσης α/α 5, απαιτείται “Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας”.

Σε περίπτωση επιχείρησης που λειτουργούσε σε δραστηριότητα για την οποία απαιτούνταν άδεια λειτουργίας αλλά δεν είχε εκδοθεί στο παρελθόν, μπορεί να υποβάλει τώρα αίτηση για άδεια και να υποβάλει πρόταση στη δράση;

Απάντηση : Σύμφωνα με το Κεφ. 4. Δικαιούχοι – Όροι & Προυποθέσεις συμμετοχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα κατά την υποβολή. Συνεπώς, η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να προηγείται της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Απαραίτηση προϋπόθεση είναι το αργότερο κατά την ολοκλήρωση του έργου να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

 • 21 Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού , κακάου και μπαχαρικών 46.37.10.00 σε καφετέριες.

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ που δραστηριοποιείται είναι οι :

46.76.11.00 χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού

46.44.12.00 χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

46.62.19.00 χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών

10.83.10.00 επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Θέλουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο για την επιδότηση αγοράς μηχανών παρασκευής καφέ. Για την επιχείρησή μας οι μηχανές δεν αποτελούν εμπορεύματα ούτε και μηχανήματα παραγωγής.Διαθέτουμε-παραχωρούμε τη χρήση τους, ακριβώς όπως κάνουν οι εταιρείες διάθεσης γαλακτομικών, παγωτών και αναψυκτικών, παραχωρώντας ψυγεία στους πελάτες τους για να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους.Χωρίς τη διάθεση του μηχανήματος, ουσιαστικά τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν.Ομοίως στη δική μας περίπτωση, χωρίς τη διάθεση μηχανής παρασκευής καφέ δεν μπορούμε να διαθέτουμε ούτε καφέ.Το ερώτημα είναι εάν η δαπάνη για την προμήθεια μηχανών παρασκευής καφέ είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη δράση “”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων””, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο.

Απάντηση Η επιδότηση αγοράς μηχανών καφέ για χρησιδάνειο δεν είναι επιλέξιμη, καθώς δεν αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό για την επιχείρηση, αλλά εξοπλισμό του οποίου η χρήση παραχωρείται σε τρίτον (πελάτη).

 • 22 Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη χρημάτων κλπ);

Απάντηση : Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • 23 Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 12 που αφορά το κριτήριο κάλυψης της ιδίας συμμετοχης και ειδικότερα στο σημείο Α, αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές “Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα, πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης”. Ο προαναφερόμενος τρόπος δύναται να χρησιμοποιηθεί από ατομικές επιχειρήσεις είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία;

Απάντηση Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, δικαιολογητικό 12α ,για τις ατομικές επιχειρήσεις η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου αποδεικνύεται με λογαριασμό του δικαιούχου έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ο συγκεκριμένος τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής έχει εφαρμογή σε ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 • 24 Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ της υπεύθυνης δήλωσης αναφέρει ότι υποβάλλονται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των δύο προηγούμενων, ενώ σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ζητούνται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των τριών προηγούμενων. Τι θα πρέπει τελικά να δηλωθεί στην συγκεκριμένη ΥΔ;

Απάντηση Η ΥΔ θα προσαρμόζεται ανάλογα. Εννοείται ότι για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 4 κλεισμένα έτη το λεκτικό θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 3 προηγούμενων», ενώ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 3 έτη κλεισμένα θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων»

 • 25 Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, προσκομίζονται Έντυπα Ε3 και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.

Πως θα υπολογιστεί το κριτήριο Β5 (Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) σε περίπτωση όπου η επιχείρηση υποβάλει πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017 και έχει ιδρυθεί το 2014 (και άρα έχει 4 κλεισμένες χρήσεις αλλά 3 πλήρεις) ή το 2015 (και άρα έχει 3 κλεισμένες χρήσεις αλλά 2 πλήρεις);

Απάντηση Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β5 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πλήρεις κλεισμένες χρήσεις. Συνεπώς, επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2014 θα υποβάλει στοιχεία για τα τρία έτη 2015-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Αντίστοιχα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2015 θα υποβάλει στοιχεία για τα δύο έτη 2016-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει στο κριτήριο Β5 είναι 60 μονάδες για επιχείρηση με τρεις πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τις 2 χρήσεις) και 30 μονάδες αντίστοιχα για επιχείρηση με δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τη 1 χρήση). Τα προαναφερόμενα ισχύουν για επιχειρήσεις που υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017. Αντίστοιχα, προσαρμόζεται ο υπολογισμός του κριτηρίου για επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα του 2018.

 • 26 Επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές (π.χ. ΚΑΔ 49) θέλει να αγοράσει τον τράκτορα (το μπροστινό μέρος με τη μηχανή), χωρίς να αγοράσει το tank (το ρυμουλκούμενο κομμάτι). Μπορεί να τον αγοράσει και να είναι επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ.2 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis, βλ. Παράρτημα III) δεν επιτρέπεται η αγορά του οχήματος (τράκτορα) από επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Είναι επιλέξιμη η αγορά μόνο των ρυμουλκούμενων μερών στη κατηγορία του εξοπλισμού.

 • 27 Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Α (αύξηση κεφαλαίου με τραπεζικές βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), τι γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις κατά την υλοποίηση:
 1. Η επιχείρηση δε προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου
 2. Η επιχείρηση κάνει χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (περίπτωση Β) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε) κατά την υποβολή της πρότασης

iii. Η επιχείρηση προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων (περίπτωση Γ) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε) κατά την υποβολή της πρότασης

28. Η επιχείρηση προχωρά σε λήψη δανείου (περίπτωση ΣΤ)

Απάντηση Για τα i. – iv. σε περίπτωση που μεταβάλλεται ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται επαναβαθμολόγηση του κριτηρίου Β7. Σε περίπτωση που η βαθμολογία έγκρισης διαμορφώνεται κάτω από τη βάση των 50 μονάδων, η πρόταση απεντάσσεται από τη δράση και η επιχείρηση καλείται να επιστρέψει εντόκως την όποια ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση έχει λάβει. Σε διαφορετική περίπτωση (βαθμολογία ίση η μεγαλύτερη της βάσης) δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης.

 • 29 Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου;

Απάντηση Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών.

 • 30 Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση ΣΤ (Δάνειο) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε τραπεζικό;

Απάντηση Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Γ. 2. Τραπεζικός Δανεισμός, αυτός θα πρέπει να πιστοποιείται κατά την υλοποίηση. Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται ο δανεισμός η πρόταση επαναβαθμολογείται.

 1. Στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στις εταιρείες με κωδικούς δραστηριότητας :

49.39.31 : Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό &

96.03.12.03 : Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων)

 • 32 Τα μεταφορικά μέσα άσκησης της δραστηριότητας τους όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα και αν ναι θεωρούνται μεταφορικά μέσα ή εξοπλισμός άσκησης δραστηριότητας. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες δαπανών θα ενταχθούν;

Απάντηση Για τους 49.39.31: Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό & 96.03.12.03: Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων), τα μεταφορικά μέσα άσκησης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα στην Κατηγορία 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός, καθώς η δαπάνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών τους.

 • 33 Οι Ισολογισμοί -αποτελέσματα χρήσης θα πρέπει να είναι δημοσιευμένοι?

Απάντηση Κατά την υποβολή της πρότασης επισυνάπτονται αντίγραφα των υποβεβλημένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για όσες επιχειρήσεις έχουν τη σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθέι η διαδικασία δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, επισυνάπτεται ο υποβληθής Ισολογισμός στο ΓΕΜΗ, καθώς και η σχετική αίτηση καταχώρησής του.

 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ατομική επιχείρηση με ίδια κεφάλαια θα πρέπει ο λογαριασμός να είναι δηλωμένος ως επαγγελματικός ή γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός ταμιευτηρίου με το δικαιούχο της επένδυσης και ως απλό συν δικαιούχο στο λογαριασμό?

Απάντηση Αν ο ατομικός επιχειρηματίας θέλει να κάνει αύξηση του κεφαλαίου του τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του ταμιευτηρίου στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Το υπόλοιπο στον επαγγελματικό όψεως ελέγχεται μόνο στην περίπτωση που το μέσο ύψος του στο τρίμηνο ή και για διάστημα μέχρι και το έτος είναι επαρκές για την κάλυψη της συμμετοχής χωρίς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

 • 34 Επιχειρήσεις νομικής μορφής ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ του Ν. 4430/2016 για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». Οι επιχειρήσεις αυτές συστάθηκαν το νωρίτερο κάποια στιγμή εντός του 2016 συνεπώς οι 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν είναι τα έτη 2017-2018-2019. Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνο και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος Π/Υ όταν θα ανοίξουν οι δηλώσεις του 2019 ή θα υπάρξει κάποια διαφορετική μεταχείριση; Ο σύμβουλος θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε εξ αρχής η Πρόσκληση να καλεί και αυτές τις επιχειρήσεις λόγω αυτής της ιδιομορφίας, γι αυτό και το αναφέρω.

Απάντηση : Οι ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν 4430/2016 είναι η συνέχεια των επιχειρήσεων του Ν 4019/2011. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξιμες.


35 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση -Εκπαίδευση»

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

 1. Ποιο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομιστεί έτσι ώστε να πιστοποιείται η λειτουργική περίοδος του τελευταίου έτους (2018) που ζητείται στα βαθμολογούμενα κριτήρια (B5);

Για την διαπίστωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πρέπει να προσκομισθεί από τον δικαιούχο αποδεικτικό στοιχείο για κάθε μήνα λειτουργίας της επιχείρησης για όλο το έτος 2018 όπως τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής/παροχής υπηρεσιών.

 1. Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση που λειτουργεί 10 χρόνια σαν εστιατόριο αλλά εξυπηρετεί πελάτες 6 μήνες τον χρόνο χωρίς όμως να διακόπτει την λειτουργία της μπορεί να συμμετάσχει;

Ναι, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη λειτουργία.

 1. Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται;

Στη Πρόσκληση της Δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 1. Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται τόσο σε επιλέξιμες όσο και σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;

Ναι. Σύμφωνα με την ενότητα 4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δύναται να υποβάλλει μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες και υπό τον όρο ότι οι μη επιλέξιμες δεν αφορούν τους ΚΑΔ 1,2,3.

 1. Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα;

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν την προκήρυξη της Δράσης.

 Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν ΚΑΔ επένδυσης και σε διαφορετικά πεδία (π.χ Λιανικό εμπόριο και εστίαση) ποια δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ;

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης.

 1. Επιχείρηση που διέθετε τους ΚΑΔ 01,02,03 πριν την υποβολή μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;

Μπορεί αρκεί να προκύπτει πως η διακοπή των εν λόγω ΚΑΔ προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω διακοπή θα πρέπει να διατηρηθεί και κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Επιχείρηση διαθέτει έναν τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ στον κλάδο του Εμπορίου, σε ισχύ για τις τελευταίες 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Δύναται το επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης (επιλέξιμο) τον οποίο τον πρόσθεσε το 2018;

Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να αφορά σε ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος προστέθηκε το 2018, καθώς σύμφωνα με το Παράρτημα IV ” – Τυπική Προϋπόθεση A3 η επιχείρηση θα πρέπει “Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων”.

 1. Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.19.15 Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις και κάνει έναρξη τώρα τον ΚΑΔ 56.10.11.01 Υπηρεσίες καφε- ζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει δαπάνες σχετικές με τον ΚΑΔ 56.10.11.01;

Όχι. Σύμφωνα με το Παράρτημα IV ” – Τυπική Προϋπόθεση A3 η επιχείρηση θα πρέπει “Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων”.

 1. Στην ενότητα 6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, συμπεριλαμβάνεται ως δαπάνη το Κόστος Παρακολούθησης Σεμιναρίων Παροχής Πρώτων Βοηθειών από Διαπιστευμένους Φορείς(5.2). Δύναται το πιστοποιητικό να λαμβάνεται από μη Διαπιστευμένο Φορέα, οι εκπαιδευτές του οποίου όμως είναι πιστοποιημένοι από το ERC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ);

Η δαπάνη 5.2 Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών είναι επιλέξιμη μόνο από διαπιστευμένους φορείς.

 1. Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης “Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.”

 1. Στις Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1 αναφέρεται ότι “Όλες οι ανωτέρω δαπάνες προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη αρμοδίως και συνοδεύονται με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. “Ποιό/ά από τα παραπάνω απαιτείται να προσκομισθεί κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στο ΠΣΚΕ;

Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

 1. Ο Οδηγός του προγράμματος αναφέρει: για τις περιπτώσεις των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ. To ΠΕΑ πρέπει να υπάρχει πριν την υποβολή της πρότασης;

Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Στις τυπικές προϋποθέσεις που αφορούν ΕΜΕ προσμετρούνται οι μέτοχοι εφόσον αναφέρονται στις ΑΠΔ και στον πίνακα προσωπικού;

Προσμετρούνται εφόσον ρητά αναφέρονται στις ΑΠΔ, στο Ε4 και στις Μισθοδοτικές Καταστάσεις της επιχείρησης.

 1. Η δικαιοπάροχος επιχείρηση (franchisor) είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, εφόσον πληρούνται οι επιπλέον όροι επιλεξιμότητας στη Δράση;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 1. Επιχείρηση που διαθέτει υποκατάστημα με το λογότυπο του προμηθευτή (εταιρία παιδικών ρούχων) και έχει συνάψει σύμβαση με τον εν λόγω προμηθευτή όπου το 80% των προϊόντων που πουλάει να είναι του ιδίου είναι επιλέξιμη; O επενδυτής αναφέρει στην σύμβαση που έχει συνάψει με τον προμηθευτή ότι δεν αναφέρεται κάποιος όρος σχετικώς με Franchise;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 1. Επιχείρηση διαθέτει από 1/1/2012 τον ΚΑΔ 47.75.00.00. Θεωρείται επιλέξιμος για το πρόγραμμα; Εάν όχι, θα μπορούσε να προσθέσει στη Δ.Ο.Υ. με αναδρομική ισχύ από 1/1/2015 τον επιλέξιμο ΚΑΔ 47.75.76.15 και να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα, εφόσον ήδη διέθετε από τότε τον ΚΑΔ 47.75.00.00;

Ο Δυνητικός Δικαιούχος εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο ΚΑΔ και είναι ενεργός δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και για οποιαδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ της τεταρτοβάθμιας ανάλυσης αυτού, ακόμη και αν δεν το διαθέτει .

 1. Αν επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από 1 υποκαταστήματα ενεργά, για να καλύψει την τυπική προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να προσκομιστούν άδειες λειτουργίας για κάθε ένα υποκατάστημα η μόνο για την έδρα της επιχείρησης ;

Θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης για τον/ τους τόπους υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση Υποκαταστήματος στο πλαίσιο της δράσης.

 1. Επιτρέπεται μια επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση και στα δύο προγράμματα δηλαδή Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας; Είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να είναι διαφορετικές;

Ναι, εφόσον πληρεί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις.

 1. Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και για τα δύο νέα προγράμματα (πχ λιανικό, χονδρικό). Θα εξετάζεται εάν οι δαπάνες αφορούν και σε άλλη μη επιλέξιμη δραστηριότητα για το πρόγραμμα;

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας Δράσης.

 1. Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.11.13 και έχει κάνει έναρξη την 30/03/2016 εάν υποβάλλει την πρόταση μετά τις 30/03/2019 θα έχει κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις και θα είναι επιλέξιμη;

Όχι δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί (ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με taxisnet) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, το αργότερο έως 31/12/2015.

 1. Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής είναι on/ off κριτήριο;

Όχι, ο βαθμός κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

 Στο κριτήριο Β6 θα πρέπει να δηλώνονται μόνο κλεισμένα έτη ή και μήνες;

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β6 θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη και οι μήνες των κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, και θα μετρώνται σε έτη (μονάδα μέτρησης =έτη).

 1. Πρόσθετη πράξη, με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, σε δάνειο με ημ/νία πριν τις 19/12/2018 αποτελεί επιλέξιμο τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής;

Ναι, εφόσον αναφέρονται το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο καθώς και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Η Πρόσθετη πράξη θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας Δράσης (19/12/2018).

 1. Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι (ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις;

Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες).

Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 6/2/2019. Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)

 1. Σε τί ποσοστό αφορά η τεκμηρίωση των ίδιων κεφαλαίων για την περίπτωση όπου ο δυνητικός δικαιούχος αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών; Αφορά στο 100% της Ιδίας Συμμετοχής, ήτοι στο 50% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού;

Η τεκμηρίωση του βαθμού κάλυψης αφορά σε βαθμολογούμενο κριτήριο και αφορά το σύνολο της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

 1. Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ);

Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).

 1. Για επιχείρηση με αντικείμενο υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις μπορεί να προμηθευτεί μηχανάκια για delivery;

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια δικύκλου έως 125 κ.ε. για τις επενδύσεις των κλάδων Λιανικού Εμπορίου (επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47) και Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) στην κατηγορία δαπάνης 2.4., εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παράδοση εκτός καταστήματος (delivery) προϊόντων. Κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της παράδοσης εκτός καταστήματος (delivery).

 1. Σε επιχείρηση με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς σκάφους; Αν ναι, σε ποια κατηγορία; Στα μεταφορικά μέσα Κατηγορία 3 ή στον Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Κατηγορία 2.4;

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.4 “Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης “με την προϋπόθεση να αφορά την αγορά καινούργιου σκάφους για τις υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

 1. Στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, θα υπολογίζονται οι ΕΜΕ σύμφωνα με το νόμιμο πλήρες ωράριο των διαδασκόντων, ήτοι οι 21 διδακτικές ώρες (εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης);

Οι ΕΜΕ, στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολούμενων, για τους διδάσκοντες, τις 21 ώρες.

 1. Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%;

Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία.

 1. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη χρημάτων κλπ);

Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

 1. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β4 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου;

Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών.

 1. Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;

Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV: «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».

 1. Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ. θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *